Erfarenheter av IFRS 16 implementering

Detta är ett utdrag ur en artikel som skrevs av vår CEO Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i den professionella publikationen “Revisjon og Regnskap”i december 2019.

Den första delen är baserad på intervjuer med företag som genomgått en omfattande implementering av IFRS 16 under 2018 och i början av 2019 med olika typer av mjukvarulösningar.

IFRS 16 har varit en omfattande redovisningsstandard att implementera

Flera företag har inte en klar uppfattning om hur resursintensivt en implementering av IFRS 16 är. Den lägsta tidsuppskattningen vi träffat på är tre månaders arbete (internt och externt). Vad som klart framgått är att många personer och funktioner i företaget har involverats. Företagen har i begränsad omfattning använt sig av externa redovisningsspecialister, men tagit upp frågeställningar med sin revisor samt deltagit i externa kurser.

Många företag vi har pratat med har upphandlat externt utvecklade programvaror för avtalsöversikt och beräkning. De upplevde att ingen leverantör hade fullt utvecklade och färdiga lösningar. Erfarenheten är att mycket resurser lagts på kvalitetssäkring.

De flesta användare anger att den totala resursanvändningen var betydligt högre än förväntat.

Organisation och utbildning

De företag vi pratat med hade antingen ett projektteam, eller fick instruktioner och vägledning från koncernen.

De har även en decentraliserad rapporteringsstruktur där de förlitar sig på rapportering från dotterbolagen. Vi uppfattar att utbildning och informationsöverföring om vad som ska rapporteras har varit tidskrävande. IFRS 16 har effekter på många rapporterande enheter men konsolideras enbart på toppen utan att fördelas på enheterna. I många fall har IFRS 16 inte redovisats i lokala finansiella rapporter. Genom att särskilja dessa effekter ställs stora krav på konsolideringen, rapporteringen och kontostruktur.

Implementeringen har påvisat att det finns ett kontinuerligt behov av att ha fokus på IFRS 16 i organisationen.

IFRS 16 implementering – val och metod

Alla vi har pratat med har använt modifierad retrospektiv metod. Det finns för övrigt inga tydliga gemensamma nämnare för vilka praktiska undantag och anpassningar som valts. Många har valt att inte inkludera kortfristiga avtal och lågvärdestillgångar. Det har inkluderats serviceelement (vanligtvis gemensamma kostnader) i de hyresbelopp som redovisats i balansräkningen, portföljgranskningar har använts och vissa hyreskontrakt har beräknats tillbaka i tiden för att få lägre avskrivning framåt.

Hyresavtal översikt

Företag med en decentraliserad struktur och resultatansvar har oftast inte haft centrala register över avtal utan har baserat sin rapportering på information om avtalsenliga förpliktelser enligt IAS 17. Vid införandet av IFRS 16 har en genomgång av huvudboken varit den vanligaste metoden för att identifiera avtal. Genom införandet av IFRS 16 har en gemensam metod varit att granska redovisningen för att identifiera hyresavtalen. Tidigt identifierades ett behov av en systemlösning för hantering och beräkning av avtal i enlighet med IFRS 16. I och med implementering av IFRS 16 har företagen fått betydligt bättre översikt över gällande avtal och det har visat sig att informationsbehovet varit betydligt större än tidigare.

Företag som har många avtal från samma leverantör har i viss mån kommit överens om att leverantören bör tillhandahålla periodiska rapporter över avtal med nyckelinformation som företagen använder för sina beräkningar. Detta kan gälla för bland annat billeasing.

Nya rutiner och interna kontroller

De företag vi har pratat med har i en begränsad omfattning upprättat och dokumenterat policys och processer för att identifiera och hantera förändringar i avtal. Detta för att avgöra om det finns förändringar som påverkar utfallet eller balansen och i så fall göra nya beräkningar. Det har visat sig vid implementering att väldigt litet fokus legat på notinformation och kompletterande information till årsbokslutet. Anpassningar av interna rapportpaketet har gjort så att informationen kan presenteras.

Läs mer om IFRS 16 Leasing

Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss redan idag >>

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...