IFRS 16 Beräkning

Fastställ diskonteringsräntan för leasingskulden

För IFRS 16 beräkning och att fastställa den räntesats som ska användas vid diskontering av leasebetalningar för att bestämma leaseskulden är en av de viktigaste bedömningar som en leasetagare måste göra. Diskonteringsräntan kommer att påverka både storleken på skulden och de finansieringskostnader som är hänförliga till skulden.

Vad ska användas för IFRS 16 beräkning?

Enligt IFRS 16 Leasingavtal ska den implicita räntan användas för att diskontera skulden om den med lätthet kan fastställas. Om så inte är fallet ska leasetagarens marginella låneränta användas. Den implicita räntan fastställs enligt nedanstående metodik.

I merparten av alla leasingkontrakt kan inte den implicita räntan fastställas med lätthet, och den marginella låneräntan måste därför uppskattas. Diskonteringsräntan fastställs det datum leasingskulden redovisas första gången. Räntan är sedan oförändrad om det inte finns särskilda omständigheter som medför att räntan ska ändras, till exempel ändrad leasingperiod.

Vad menas?

Leasetagarens marginella låneränta avser den ränta som:

 • Leasetagaren skulle ha betalat för en finansiering genom lån under motsvarande period och med motsvarande säkerhet.

Räntan skall spegla en finansiering på liknande villkor med motsvarande säkerhet, företagets kreditvärdighet (på dotterbolagsnivå) samt den ekonomiska miljön företaget är verksamt i.

Vilken information behövs för IFRS 16 beräkningen?

 • Längden på leaseperioden
 • Typ av tillgång som leasas
 • Detaljer om den ekonomiska miljön i vilken leasetagaren är verksam
 • Leasetagarens kreditvärdighet
 • Uppskattning av marknadsavkastningen vid leasingavtalets början för finansiering av en tillgång motsvarande den leasade tillgången

ShareControl IFRS 16 hjälper er och guidar er hur ni matar in uppgifter och data korrekt så att IFRS 16 beräkning blir korrekt och ni med tillförsikt kan lita på beräkningen.

ShareControl IFRS 16  är lösningen för att samla in och organisera leasingavtal.

Framför allt ger det er en överblick och ni får kontroll. I kontrast till att inte ha kontroll och inaktuell data. Hantering av bolagets samtliga leasingavtal. Ger er ännu mer säkerhet. Samt tillhörande aviseringar på när och hur ni ska agera på avtalen. Så lösningen extraherar nyckeldata från kontrakten. Och utför beräkningar i enlighet med IFRS 16. En annan viktig aspekt är att ShareControl IFRS 16 är utvecklad av revisorer. Och de har tänkt på Audit trail vilket ger trygghet. Nästan alla som lyder under IFRS 16 idag har någon form av lösning. De verkar dock sakna en helhet från avtal till not. Framför allt många lösningar gjorda i Excel. Detta är med säkerhet inte tillförlitligt över tid. Varpå följaktligen en lösning som ger er fullständig kontroll bör användas.

Fördelar med ShareControl IFRS 16 är

 • Till att börja med effektiv avtalshantering
 • Därefter får ni kontroll
 • Följaktligen bättre uppföljning
 • Korrekta beräkningar
 • Slutligen ger det förbättrat resultat

Läs även mer om IFRS 16 Leasing

 

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...