IFRS 16 Leasing

IFRS 16 Leasing – Share Control kan redovisning och revision. ShareControl IFRS 16 uppfyller alla krav i enlighet med IFRS 16.

  • Enkelt att hantera indexjusteringar
  • Audit Trail
  • Färdig not till årsredovisningen
  • Bryggan mot tidigare redovisningsrekommendation IAS 17

Vår erfarenhet kring leasing gör att Share Control kan bistå med systemstöd. Och konsultationer om hur ni gör för att finna optimala lösningar vid framtida investeringar.

För de koncerner som tillämpar IFRS är 2019 det första räkenskapsår då den nya standarden IFRS 16 Leasing och dess avtal måste tillämpas. Införande av IFRS 16 kan påverka bolagets syn på investeringar och dess finansiering.

En standard som orsakat mycket arbete i det stora flertalet koncerner och som fått effekter på resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen, noter och i många fall även nyckeltal, även om vi noterar att koncerner väljer att även redovisa vissa nyckeltal exklusive effekter av IFRS 16. Den absoluta majoriteten av koncerner har valt att tillämpa den modifierade retroaktiva metoden, vilket innebär att jämförelseåret 2018 inte räknats om.

IFRS 16 Leasingavtal har ersatt IAS 17 Leasingavtal, IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal, SIC 15 Förmåner i samband med teckning av operationella leasingavtal samt SIC 27 Bedömning av den ekonomiska innebörden av transaktioner som innefattar ett leasingavtal.

Den stora skillnaden mellan IAS 17 och IFRS 16 avser redovisning för leasetagare, för vilka alla leasar kommer “on balance” (med vissa undantag) och begreppen finansiell och operationell leasing tas bort. För leasegivare behålls operationell och finansiell leasing på samma sätt som tidigare.

Enligt IFRS 16 redovisas samtliga avtal som uppfyller definitionen på ett leasingavtal i balansräkningen, som nyttjanderättstillgång och leasingskuld. I resultaträkningen redovisas avskrivning på nyttjanderättstillgången samt räntekostnad avseende den finansiella skulden. Det leder till såväl ett förbättrat EBTDA-resultat som ett något förbättrat rörelseresultat. Resultatet före skatt blir över tid opåverkat, men kommer att för enskilda år påverkas då fördelning ränta och amortering av skulden förändras över avtalets löptid.

Fördelar med ShareControl IFRS 16 är att ni får

  • Till att börja med effektiv avtalshantering
  • Därefter får ni kontroll
  • Följaktligen bättre uppföljning
  • Slutligen ger det förbättrat resultat

Billeasing

Billeasinglösning som underlättar hanteringen av underliggande tillgång och terminering av dessa. Detta lämpar sig för kunder med många avtal från leasingföretag som tex. Autolease, LeasePlan, SB1 Finance, etc.

 

Läs mer och boka en demo, ShareControl IFRS 16 >>

 

IFRS 16 leasing

Vad är definitionen på ett leasingavtal för tillämpning av IFRS 16 Leases?

Enligt standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av ett avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. Några frågeställningar är avgörande för att besvara om en tillgång utgör ett leasingavtal eller inte. Samtliga frågeställningar ska vara uppfyllda för att avtalet ska anses utgöra ett leasingavtal.

Den första frågeställningen avser om avtalet avser en identifierad tillgång eller inte. Tillgången kan vara explicit uttryckt i avtalet t.ex. genom att det avser en viss lokal, en bil med ett registreringsnummer eller dator med ett identifikationsnummer. Men tillgången kan även vara implicit uttryckt genom att leverantören inte har praktisk möjlighet att ersätta tillgången under upplåtelseperioden. Det senare gäller tex. vanligen kopieringsmaskiner – även om leverantören har en rätt att byta ut en kopieringsmaskin hos kunden mot en annan, så skulle det sannolikt kosta leverantören mer att genomföra utbytet än man skulle kunna tjäna på att byta. I vilket fall, kopieringsmaskinen är en identifierad tillgång.

Den andra frågeställningen avser om leasetagaren erhåller i allt väsentligt alla ekonomiska fördelar från tillgången. En leasetagare som har ett avtal avseende en tillgång som används av flera parter kan sällan anses erhålla väsentligen alla ekonomiska fördelar, om avtalet inte avser fysiskt avskiljbara delar av en större tillgång. Det kan exempelvis avse en fiberkabel som används för att överföra data. Om det är endast en part som har rätt att nyttja fiberkabeln kan detta leda till slutsatsen att avtalet utgör ett leasingavtal, men om leasetagaren inte har rätt till i allt väsentligt alla ekonomiska fördelar utgör avtalet inte ett leasingavtal.

Den tredje frågeställningen avser om leasetagaren bestämmer över användningen av tillgången. Det som är avgörande är vem som styr över hur och i vilket syfte tillgången används. Det avser tex. oftast inte vem som praktiskt hanterar en tillgång. En maskin som kräver ett särskilt förarbevis för att få framföras behöver inte nödvändigtvis exkluderas från att vara en lease även om leverantören förser kunden med sådan förare. Det avgörande är vem som bestämmer vad som utförs med maskinen och när – dvs. vem som styr över hur och i vilket syfte maskinen används.

Måste alla leasingavtal som uppfyller definitionen ingå i beräkningen av en leasingskuld?

Det finns två valmöjligheter för en leasetagare att exkludera avtal. Den första möjligheten att exkludera avser avtal som har en leasingperiod som understiger 12 månader. Under förutsättning att det inte finns en option att köpa tillgången. Hur leasingperioden fastställs beskrivs nedan. Valet att exkluderas ”korttidsleasar” tillämpas konsekvent per klass av tillgångar.

Den andra möjligheten till undantag avser tillgångar av lågt värde. I Basis for Conclusions till standarden nämns att med lågt värde anses en tillgång vars värde i nyskick inte överstiger till 5 000 USD. Värdet gäller per tillgång. Så även om ett inköp görs av 10 PC och deras sammanlagda värde överstiger 5 000 USD så kan de undantas. Valet att exkludera ”lågvärdesleasar” görs för varje enskilt avtal. Noteras bör att upplysning ska lämnas i årsredovisningen för den årliga kostnaden för varje typ av undantag som utnyttjas. Med undantag för leasingavtal som omfattar en period på en månad eller mindre.

Hur ska nyttjanderättstillgång och leasingskuld värderas?

Först värderas skulden, vilket görs till nuvärdet av framtida leasingavgifter under leasingperioden. Leasingperioden är den period över vilken det bedöms som rimligt säkert att tillgången kommer att nyttjas. Vi antar att leasetagaren har ett hyreskontrakt med en ej uppsägningsbar period på 3 år. Och en förlängningsoption på ytterligare 2 år. Om leasetagaren vid avtalets inledningsdatum är rimligt säker på att förlängningsoptionen kommer att nyttjas ska denna ingå i leasingperioden. Det innebär i vårt exempel att leasingperioden uppgår till 5 år. Den diskonteringsränta som används i nuvärdeberäkningen baseras på leasegivarens implicita ränta i kontraktet om den är känt.

Om så inte är fallet baseras diskonteringen på leasetagarens marginella låneränta för tillgången. Den marginella låneräntan definieras i standarden och inkluderar aspekter såsom räntan för lån baserat på företagets kreditrisk, på effekter av att hypotetiskt ha den underliggande tillgången som säkerhet, på att ta ett amorterande lån över leasingperioden (om inte betalningsprofilen för leasen är bak- eller framtung) och på den valuta i vilken leasingbetalningarna erläggs. I de framtida leasingavgifter som diskonteras inkluderas fasta avgifter, variabla avgifter som baseras på index eller pris (“index or rate”), köpoption som bedöms rimligt säker att komma att nyttjas och eventuellt restvärdesbelopp som förväntas behöva betalas (om något).

Andra rörliga avgifter, som tex. baseras på försäljning eller användning, inkluderas inte i skulden. Istället lämnas upplysningar om sådana avgifter, bla. årets kostnad. Värdet på nyttjanderättstillgången motsvaras av leasingskulden, plus initiala direkta utgifter för att erhålla avtalet, förutbetalda leasingavgifter, utgifter för att montera ned eller återställa samt med avdrag för förmåner i samband med nyteckning av leasingkontraktet. Vid övergången till IFRS 16 finns det två sätt att redovisa tillgången, vilka beskrivs nedan. Hur redovisas nyttjanderättstillgången och leasingskulden kommande perioder? Leasingskulden redovisas med annuitetsmetoden. Räntekostnaden uppgår varje period till leasingskulden vid periodens början gånger diskonteringsräntan medan amorteringen av skulden utgör resterande del av periodens leasingbetalning, med effekt att i början av leasingperioden utgör räntebetalningarna en större del av den betalning som erläggs och i slutet när skulden är lägre utgör räntedelen en mindre andel och amortering av skulden en större andel.

Nyttjanderättstillgången redovisas i enlighet med den standard som tillgången avser. Avser tillgången en rätt att nyttja en lokal sker redovisningen i enlighet med IAS 16, dvs. med en linjär avskrivning. Avskrivningsperioden är den kortare av leasingperioden och nyttjandeperioden, med undantag för om det är rimligt säkert att en köpoption kommer att nyttjas i vilket fall avskrivning sker över nyttjandeperioden. Tillgången nedskrivningsprövas i enlighet med IAS 36 Nedskrivningar. Nyttjanderättstillgången och skulden kan även komma att förändras om det sker en ändring av index eller pris, förväntad restvärdesbetalning, leasingperioden, bedömning av option att förvärva tillgången eller ändring av leasingavtalets omfattning. Till exempel kommer beräkningar för hyrda lokaler i de flesta fall att behöva uppdateras årligen när ny indexuppräknad hyra börjar gälla och leasingperioder kommer att behöva förlängas när uppsägningstider gårut, om inte nästa period redan initialt inkluderats i leasingperioden.

Övergång till IFRS 16

Vid övergången till IFRS 16 väljs en av två huvudövergångsmetoder för samtliga leasingavtal. De två är ”full retrospective method” och ”modified retrospectiv method”. Om den förstnämnda metoden tillämpas redovisas alla leasingavtal som om IFRS 16 tillämpats sedan tidernas begynnelse (med visst undantag för hantering av sale-leaseback), med effekten bokad i ingående balansen för jämförelseåret.

Den absoluta majoriteten av företag använder dock den andra metoden – ”modified retrospective-method”. Med den metoden görs inga justeringar av belopp för jämförelseåret. Utan omräkning sker per ingången av aktuellt år för då existerande leasingavtal. Leasingskulden diskonteras då med den marginella upplåningsräntan per övergångsdatum. Per tillgång görs valet att antingen värdera till samma belopp som leasingskulden, justerat med för-/efterskottsbetalningar redovisade per utgången av jämförelseperioden, till det belopp tillgången hade haft om den hade skrivits av linjärt sedan avtalets inledningsdatum. Den avskrivna tillgången i det senare alternativet har ett lägre värde än skulden, vilket redovisas i eget kapital som en justering av ingående balans för aktuellt år.

Nedskrivningsprövning

Avslutningsvis vill vi påminna om att vid nedskrivningsprövning av kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter. Som tex. vid den årliga goodwillprövningen. Behöver hänsyn tas till att nyttjanderättstillgångar kan ha tillkommit i enheterna. Praxis för hur detta ska hanteras är under utveckling. Det förefaller som att i alla fall några parter bedömer att det åtminstone under första året med IFRS 16 kan vara möjligt att välja mellan en metod som är lik den som använts tidigare och en som baseras på logiken i IFRS 16. ESMA uppmanar till att lämna upplysningar om hur prövningar lagts upp.

 

Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss redan idag >>

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...