IFRS 16 vad är ett leasingavtal

Vad är ett leasingavtal. Hur ska detta definieras för tillämpning av IFRS 16 Leasing?

IFRS 16, vad är ett leasingavtal? Enligt standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av ett avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. Några frågeställningar är avgörande för att besvara om en tillgång utgör ett leasingavtal eller inte. Samtliga frågeställningar ska vara uppfyllda. För att avtalet ska anses utgöra ett leasingavtal.

Tre frågeställningar för IFRS 16, vad är ett leasingavtal

Den första frågeställningen för IFRS 16. Vad är ett leasingavtal? Vad avser om avtalet avser en identifierad tillgång eller inte. Tillgången kan vara explicit uttryckt i avtalet. T.ex. genom att det avser en viss lokal, en bil med ett registreringsnummer eller dator med ett identifikationsnummer. Men tillgången kan även vara implicit uttryckt genom att leverantören inte har praktisk möjlighet att ersätta tillgången under upplåtelseperioden. Det senare gäller tex. vanligen kopieringsmaskiner. Även om leverantören har en rätt att byta ut en kopieringsmaskin hos kunden mot en annan, så skulle det sannolikt kosta leverantören mer att genomföra utbytet än man skulle kunna tjäna på att byta. I vilket fall, kopieringsmaskinen är en identifierad tillgång.

Den andra frågeställningen för IFRS 16. Vad är ett leasingavtal avses om leasetagaren erhåller i allt väsentligt alla ekonomiska fördelar från tillgången. En leasetagare som har ett avtal avseende en tillgång som används av flera parter kan sällan anses erhålla väsentligen alla ekonomiska fördelar. Om avtalet inte avser fysiskt avskiljbara delar av en större tillgång. Det kan exempelvis avse en fiberkabel som används för att överföra data. Om det är endast en part som har rätt att nyttja fiberkabeln kan detta leda till slutsatsen att avtalet utgör ett leasingavtal. Men om leasetagaren inte har rätt till i allt väsentligt alla ekonomiska fördelar utgör avtalet inte ett leasingavtal.

Slutligen vad är definitionen av ett leasingavtal? Den tredje frågeställningen avser om leasetagaren bestämmer över användningen av tillgången. Det som är avgörande är vem som styr över hur och i vilket syfte tillgången används. Det avser tex. oftast inte vem som praktiskt hanterar en tillgång. En maskin som kräver ett särskilt förarbevis för att få framföras behöver inte nödvändigtvis exkluderas från att vara en lease. Även om leverantören förser kunden med sådan förare. Det avgörande är vem som bestämmer vad som utförs med maskinen och när. Dvs. vem som styr över hur och i vilket syfte maskinen används.

Läs mer om IFRS 16 Leasing

 

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Er du vår nye kollega?

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes...

IFRS 16 – Webinar

Vi har nöjet att bjuda in dig till ett webinar med Hans Hällefors från KPMG angående IFRS 16. Webinar kommer att ge dig en professionell uppdatering och demonstrera hur ShareControl används i arb...