Integritetspolicy för Share Control

Inledning

Denna integritetspolicy beskriver hur och på vilka grunder Share Control AB behandlar och använder dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje uppgift som kan härledas till en identifierad eller identifierbar person. Det kan vara namn och personnummer, men även t ex bilder och e-postadresser.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du använder dig av kontaktformuläret på sharecontrol.no så samlar vi in följande personuppgifter från dig: telefonnummer, epostadress och ditt namn. Vi samlar även in personuppgifter när du anmäler dig till våra nyhetsbrev. Vi samlar även in personuppgifter när du tar kontakt med oss, antingen för egen räkning eller som representant för ett företag. Vi samlar även in personuppgifter om dig när du använder vår hemsida sharecontrol.no, bl a genom Google Analytics. Tjänsten samlar bl a in hur länge du finns på webbplatsen, IP-adress, länkar du trycker på och antal användare på webbplatsen vid olika tidpunkter. Vi samlar även i personuppgifter om dig när vi i andra sammanhang marknadsför vår verksamhet.

Vad vi inte samlar in

Vi samlar inte in känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är t ex sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller hälsouppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller det företag du företräder eller att vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t ex ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder oss av IT-leverantörer och andra konsulter för att vi skall kunna bedriva vår verksamhet. Dessa leverantörer är att betrakta som personuppgiftsbiträden till Share Control AB. Det sker enbart för de ändamål som är förenliga med de ändamål som vi själva har för behandlingen av personuppgifter. Share Control AB har avtal med dessa personuppgiftsbiträden som skall säkerställa att de lämnar tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifterna.

Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till Share Control AB:s koncernföretag för att vi skall kunna utföra våra tjänster och för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till myndighet vid utredning av brott eller om vi är skyldiga till detta med stöd i lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Share Control AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan i strid med denna integritetspolicy.

Var behandlas dina personuppgifter?

Utgångspunkten är att dina personuppgifter skall behandlas inom EU/EES. För IT-stöd kan personuppgifterna komma att föras till ett land som ligger utanför EU/EES. Share Control AB kommer vidta åtgärder som säkerställer att behandlingen i dessa fall sker i ett land som har en adekvat skyddsnivå, att behandlingen omfattas av skyddsåtgärder som utgörs av skölden för skydd av privatlivet ”Privacy Shield” eller av standardavtalsklausuler. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de insamlats. Vi kommer därefter att gallra personuppgifterna. Den tidsrymd som en personuppgift sparas varierar beroende på syftet med insamlingen. Vissa personuppgifter är vi skyldiga att bevara en viss tid enligt lag medan andra personuppgifter för enklare ändamål raderas kort efter insamlandet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ett registerutdrag från oss med vilka personuppgifter som vi har registrerade om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan begära att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan begära att dina personuppgifter raderas t ex om uppgifterna inhämtats med ditt samtycke och du vill återkalla samtycket, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för eller att du invänder mot en intresseavvägning där dina skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. Vi är under vissa omständigheter skyldiga att behandla dina personuppgifter trots din begäran.

Du har rätt att begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter, t ex om du anser att personuppgifterna är felaktiga eller att behandlingen är olaglig.

Vill du veta mer om dataskydd kan du besöka Datainspektionens webbplats på https://www.datainspektionen.se

Personuppgiftsansvarig

Share Control AB, 559203-7732, Box 1062, 101 39 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För de behandlingar som sker i Norge är Share Control AS, 813 630 192, Grensevingen 9, 0663 Oslo, Norge, personuppgiftsansvarig.

Kontakta oss

Har du frågor om hur Share Control AB hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss på epost: post@sharecontrol.se eller per brev till Share Control AB, Box 1062, 101 39 Stockholm.

Har du frågor om hur Share Control AS hanterar dina personuppgifter kan du ta kontakt per e-post: post@sharecontrol.no eller per brev till Share Control AS, Grensevingen 9, 0663 Oslo, Norge.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att ändras. Den senaste uppdaterad integritetspolicyn finns publicerad på denna webbplats.